Obchodní podmínky

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém inzertním serveru AUTOPES dostupném na adrese www.autopes.cz (dále jen „inzertní server").

Provozovatelem serveru AUTOPES je společnost RIMAXX, s.r.o. IČ: 01609904, se sídlem Praha 4, Levá 390/23, 147 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208996 (dále jen „poskytovatel").

2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od okamžiku jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

3. Server umožňuje soukromým osobách i podnikatelským subjektům bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky motorových vozidel. Výjimku tvoří zpoplatnění doplňkové funkce. Doplňkovou funkcí se rozumí například topování inzerátu pomocí sms, aktivace těchto služeb není však nezbytně nutnou podmínkou ke zveřejňění nabídky na serveru AUTOPES.cz.

4. Vkládat inzeráty do databáze serveru je oprávněna fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu (dále jen "Oprávněná osoba").

5. Zveřejněním inzerce se rozumí: zobrazení nabídky motorového vozidla nabízeného Objednatelem včetně fotografií, popř. videa tohoto produktu, technických, cenových a doplňových informací k produktu a zobrazení poskytnutých kontaktních údajů Objednatele.

6. Provozovatel, který je v postavení zprostředkovatele inzerce, nenese žádnou zodpovědnost za zveřejnění nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů Objednavatelem. Provozovatel nemá žádnou možnost ověřovat zveřejněné údaje a nepřebírá žádné závazky ani záruky za produkty nabízené Objednavatelem. Provozovatel Návštěvníkovi neručí za kvalitu a legálnost původu nabízených produktů ani za to, že Objednavatel je jejich skutečním vlastníkem.

7. Objednatel bere na vědomí, že jeho údaje zveřejňované na Službě jsou přístupné všem uživatelům sítě internet.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li zařazen ve špatné kategorii, v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce nebo dobrými mravy.

9. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Pokud se uživatel rozhodne odstranit inzerát před uplynutím 2 měsíční lhůty, provádí odstranění nabídky sám, a to za pomoci kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

10. Uživatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci. V případě jejich prodání se zavazuje takovouto neplatnou nabídku co nejdříve stáhnout.

11. Objednatel se zavazuje nevkládat do databáze Služby identické nabídky s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami v popisu.

12. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 

TOPOVÁNÍ

Cena topování je 50 Kč, nejsme plátci DPH. První topování posouvá inzerát o 7 dnů, druhé o 6 dní, ..., sedmé o 1 den. Zaplatit lze pomocí Premium SMS nebo pomocí on-line platby.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Inzerent, vložením inzerátu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele inzerce a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Inzerent má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti inzerenta vymazat z naší databáze. Osobní údaje inzerentů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje inzerentů provozovatel inzerce nepředává žádné další osobě.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  • Věci neupravené těmito smluvními podmínkami užívání se řídí příslušnou právní úpravou platnou v České republice.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Provozovatel serveru AUTOPES.cz zodpovídá za to, že placené služby na Portálu budou poskytnuté řádně a včas. V případě, že se vyskytne vada poskytovaných služeb je Provozovatel povinný tuto vadu bezodkladně odstranit.

2. V případě reklamace je Objednatel oprávněný písemně kontaktovat Provozovatele serveru na emailu admin@autopes.cz.

3. Reklamace musí obsahovat konkrétní popis reklamace.

4. Provozovatel Portálu je povinný každou reklamaci prověřit a v případě, že je opodstatněná, je povinný podniknout kroky směřující k její nápravě.

5. Provozovatel je také povinný oznámit Objednateli svoje stanovisko k předmětu reklamace a v případě, že reklamaci uznal oprávněnou, bude Objednatele bez zbytečného odkladu informovat o zjištěném a o krocích směřujících k její nápravě, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další informace